2015/04/30

TURN TURN TOUR 턴턴투어 vol.1 강화편(4)

tttour_강화편-main수정

 

 

턴턴패턴과 함께하는 동네투어 강화도편.

둘째날 아침. 비가 내렸지만 ‘광성보’를 다녀왔습니다.

 

 

DSC03135

 

DSC03127

 

DSC03132

 

DSC03118

 

DSC03121

 

DSC03124

 

 

 

1박 2일 동안 강화도를 돌아보며 느꼈던 이미지를

자신만의 여행 패턴으로 만드는 작업을 했어요.

 

DSC03148

 

DSC03149

 

DSC03156

 

DSC03151

 

DSC03159

 

DSC03162

 

DSC03161

 

DSC03160

 

 

 

DSC03140

 

DSC03141

 

DSC03142

 

DSC03143

 

DSC03144

 

DSC03145